Interview with Guy Verhofstadt, President of ALDE Group in the European Parliament

English

 1. The European Union is surrounded by a cluster of conflicts: Ukraine, Syria, Libya, etc. Could we interpret this as a sign of EU’s strategic weaknesses, of its lack of capacity to pursue its interests in its own neighbourhood?

The way the EU functions today is a reflection of different times. Times in which peace on the continent was taken for granted and the EU believed in its ability to stabilise its neighbourhood essentially through its normative policies. In 2014 the geopolitical environment around the EU dramatically changed. We urgently need to provide the EU with the instruments to strengthen its defence, deter a military action against its territory and to project power into its neighbourhood. EU’s geostrategic posture is however not only about defence – it is about our economic governance, about energy security, about EU’s ability to take decisions and pursue a coherent foreign policy.

 

 1. After meeting the Russian President Vladimir Putin, Angela Merkel flew directly to the American President in order to discuss the situation in Ukraine. During the press conference following the meeting with Barack Obama, the first topic to be addressed was not Ukraine, but Greece. How do you interpret this? Why is Greece so important for the German chancellor? 

Finding a solution to the Greek issue is an important element of EU’s ability to act and to face the political and economic challenges just mentioned. Not only chancellor Merkel and President Obama know that, also President Putin is aware of it. It is time the drama pursued by the new Greek government ends and Greece starts with a serious reform agenda.

Guy_Verhofstadt_EP_press_conference_2

 1. The quantitative easing initiative has been recently launched by the ECB. The Europeans begin such a program – several years after the Americans did – in the hope of resuming economic growth. How is the European quantitative easing program different from the American one?

QE is intended to lower the financing costs of business. Contrary to the US business financing in the EU depends to 80% on banks. Thus, the success of QE in the EU depends on banks’ willingness to lend – as capital markets in the EU remain underdeveloped. The latter is why ALDE has repeatedly urged the COM to put forward proposals to complete the so-called capital markets union in the EU. A more diversified financial system will not only provide more financing opportunities for business but also foster financial stability in the case of banking crisis.

 

 1. The FT columnist Wolfgang Munchau has recently advised on the necessity to reject two extreme propositions that have been made time and again, especially in the EU: first, that austerity has no lasting negative effect on economic output; second, that monetary policy loses its effectiveness when the main central bank interest rates approach to zero. What are your comments on these two extreme propositions? Do you believe that both these propositions – austerity and monetary policy – have reached their limits?

Clearly monetary policy has reached its limits and if you hint that austerity equals simply more expenditure cuts then I believe this policy has reached its limits too. Needless to mention that we need to deal with the debt overhang in the EU but simple expenditure cuts will not do the trick. We should set up a mechanism, something like a debt redemption fund proposed by the German Council of Economic Experts, to help MS reduce their debt in exchange of conducting structural reforms; First and foremost, however, we need to fully open up our markets in Europe, capital, energy, digital, services, etc. this will give a boost to growth.

Guy_Verhofstadt_EP_press_conference_1

 1. Do you agree with the idea that the Southern Europe is EU’s financial periphery? If the Southern Europe is EU’s periphery, what is the status of Central and Eastern Europe?

I don’t believe in any periphery. There is only one European Union and we have an interest in working together to create opportunities and prosperity for our citizens no matter if the live in the North, South, East or West.

 

 1. In all your public speeches, including in the Doctor Honoris Causa acceptance speech, you constantly underline the idea that the crisis that has been confronting the European Union is political in nature, with financial, social, symbolic etc. consequences. Do you still stick to this idea, is this crisis overcome? In this context, how do you see the future of the EU?

Of course, the crisis is not overcome, because we haven’t done anything good enough to end it. We need to put all our efforts together, to act as a team of 28 players in order to win the battle. This means further integration in the key sectors of our economy: the digital sector, telecommunications, energy, banks, financial services. More integration is the solution and the way forward. The future of the European Union is more Europe, not less and  this is what  EU leaders must accept.

 

Interviu cu Guy Verhofstadt, președintele grupului ALDE din Parlamentul European

Română – traducere de Cristina Ciocârlan

1. Uniunea Europeană este înconjurată de o mulțime de conflicte: Ucraina, Siria, Libia etc. Se poate interpreta ca un semn de slăbiciune strategică din partea UE, a neputinței de a-și urmări interesele în propria-i zonă?

Modul în care UE funcționează în zilele noastre este o reflexie a unor vremuri diferite. Vremuri în care pacea de pe continent a fost luată de bună și EU credea în abilitatea de a stabiliza zona mai ales prin politică normativă. În 2014 mediul geopolitic din jurul UE s-a schimbat dratic. Avem nevoie urgentă să oferim UE instrumente pentru a-și fortifica apărarea, să descurajeze acțiunile militare împotriva teritoriului ei și să arate putere în zona sa. Poziția geostrategică a UE nu se rezumă, totuși, doar la apărare – este vorba despre guvernarea economică, despre securitatea energiei, despre capacitatea UE de a lua hotărâri și de a duce o politică externă coerentă.

 1.      După ce l-a întâlnit pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, Angela Merkel a zburat direct către președintele Americii pentru a discuta situația din Ucraina. În timpul conferinței de presă care a urmat după întâlnirea cu Barack Obama, primul subiect despre care s-a vorbit nu a fost Ucraina, ci Grecia. Cum interpretați acest fapt? De ce este Grecia așa de importantă pentru cancelarul Germaniei?

Găsirea unei soluții pentru problema Greciei este un element important în abilitatea UE de a acționa și de a confrunta provocările politice și economice pe care tocmai le-am menționat. Nu doar cancelarul Merkel și președintele Obama o știu, de asemenea și președintele Putin este conștient de acest fapt. Este timpul ca tragedia noului guvern grec să se sfârșească și Grecia să înceapă cu  un plan serios de reforme.

 1.      Inițativa de ameliorare cantitativă a fost recent lansată de BCE. Europenii au început un astfel de program câțiva ani după americani, în speranța reluării creșterii economice. Cum este programul de ameliorare european diferit față de cel american?

Se intenționează scăderea costurilor afacerilor. Spre deosebire de finanțarea afacerilor în SUA, cea din UE depinde pâna la 80% de bănci. Așadar, succesul acestei inițiative în UE depinde de voința băncilor de a împrumuta, deși piețele de capital din UE rămân subdezvoltate. De aceea ALDE a cerut în mod repetat Comisiei să înainteze proiecte pentru a completa așa-numita uniune a piețelor de capital din UE. Un sistem financiar mai diversificat nu doar că va aduce mai multe oportunități de finanțare pentru afaceri, dar, de asemena, va favoriza stabilitate financiară în cazul unei crize bancare.

 

 1.      Jurnalistul de la Financial Times Wolfgang Munchau a sfătuit recent în privința necesității de a respinge două propuneri extreme care au fost făcute deseori, mai ales în UE: prima, și anume că austeritatea nu are un efect negativ de durată asupra productivității economice și al doilea, că politica monetara își pierde din eficiență când interesul băncii centrale ajunge aproape de zero. Care sunt comentariile în ceea ce privește aceste două propuneri – austeritatea și politica monetară au ajuns la limită?

Este clar că politica monetara a ajuns la limită și dacă se face aluzie că austeritea însemnă mai multe tăieri de cheltuieli, atunci cred cp această politica a ajuns și ea la limită. Este inutil să menționăm că avem nevoie să o scoatem la capăt cu datoria evidentă din UE, dar nu sunt suficient niște simple reduceri de cheltuieli. Ar trebui să întemeiem un mecanism, ceva asemănător unui fond de compensare al datoriilor propus de Consiliul German de Experți Economic, pentru a ajuta MS să își reducă datoriile în schimbul lansării unor reforme structurale; în primul și primul rând trebuie, totuși, să deschidem total piețele din Europa, de capital, de energie, digitale, servicii etc. Acest lucru va oferi un impuls pentru dezvoltare.

 1.      Sunteți de acord cu ideea că Europa de Sud este periferia financiară a UE ? Dacă Europa de Sud este periferia UE, care este statutul Europei Centrale și de Est ?

Nu cred în nicio periferie. Există doar o Uniune Europeană și suntem interesați să lucrăm împreună pentru a crea oportunități și prosperitate cetățenilor noștri, indiferent că locuiesc în nord, sud, est sau vest.

 

 1.      În toate discursurile dumneavoastră publice, inclusiv și discursul de acceptare pentru Doctor Honoris Causa, subliniați constant faptul că UE s-a confruntat cu o criză a cărei natură este politică și are consecințe financiare, sociale, simbolice etc. Vă mențineți această idee, s-a depășit această criză? În acest context, cum vedeți viitorul UE?

Sigur că nu am depășit criza, pentru că nu am făcut nimic suficient de bun pentru a-i pune capăt. Trebuie să ne unim eforturile, să acționăm ca o echipă de 28 de jucători pentru a câștiga lupta. Asta înseamna o integrare suplimentară în sectoarele cheie ale economiei noastre: sectorul digital, telecomunicații, energie, bănci, servicii financiare. Continuarea integrării este soluția și calea către succes. Viitorul Uniunii Europene înseamnă mai multă dezvoltare și nu mai puțină, și asta trebuie să accepte liderii UE.

 


Photos by Martin Kraft, via Wikimedia Commons:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guy_Verhofstadt_EP_press_conference_1.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guy_Verhofstadt_EP_press_conference_2.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guy_Verhofstadt_EP_press_conference_3.jpg

About the Author